ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด

            และกิจการนักเรียน ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทราบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการนำเสนอรูปแบบ ข้อมูลข่าวสาร

            การนำไปใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์หน่วยและและความเคลื่อนไหวทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

            รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

            ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของเว็บไซต์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

            ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์

 

            ตัวเลขระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ หมายถึง

                        5          หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาชั้นมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

                        4          หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาชั้นมีความพึงพอใจในระดับดี

                        3          หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาชั้นมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

                        2          หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาชั้นมีความพึงพอใจในระดับพอใจน้อย

                        1          หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาชั้นมีความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยมาก

 

            ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้กรอกแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้

 

                                                                                       ผู้พัฒนาเว็บไซต์

                                                                     สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ตอนที่ 1 :
1. เพศ : ชาย
หญิง
2. สถานภาพผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
:
ผู้บริหารหน่วยงาน
บุคลากรภายในหน่วยงาน
สมาชิกเว็บไซต์
บุคคลทั่วไป
3. ภูมิภาคที่อยู่ปัจจุบัน : ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ตอนที่ 2 :
1. เว็บไซต์มีการรวบรวมเนื้อหา ข่าวสารทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
2. เว็บไซต์มีความสามารถช่วยค้นหา ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้ : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
3. เว็บไซต์มีการแสดงรายละเอียดของข้อมูลข่าว
สาร :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
4. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
5. ความถูกต้องของการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
6. ความถูกต้องขององค์ประกอบหัวข้อกับเนื้อหา
ที่แสดง :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
7. ความชัดเจนของข้อความที่แสดง : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
8. เว็บไซต์ที่พัฒนาง่ายต่อการใช้งาน : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
9. การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะส
ม :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
10. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
11. การแสดงผลข้อมูลของเว็บไซต์มีความรวดเร็ว : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
12. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการ : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
13. การเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อ
ง :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
14. เอกสารทางวิชาการ ที่มีให้ Download : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
15. การ Download ข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ : ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
16. มีการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้ทั่
วไป :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
17. มีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่
าง ๆ :
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจการลงเว็บไซต์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com