ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


โครงการลูกเสือสร้างสันติภาพ

          สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสร้างสันติภาพ ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิคม อินทรโสภา เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีลูกเสือ - เนตรนารี ที่นับถือศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม จาก 9 โรงเรียน ได้แก่ :-
          1. โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) จังหวัดราชบุรี
          2. โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา กทม.
          3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
          4. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี
          5. โรงเรียนบ้านรถไฟ จังหวัดชลบุรี
          6. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กทม.
          7. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
          8. โรงเรียนอันนาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
          9. โรงเรียนตรีมิตรวิทยา กทม.
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายจรูญ เจษฎาชัยยุทธ์ นักวิชารการศึกษาชำนาญงานพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  

 
กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

ลูกเสือจราจร บำเพ็ญประโยชน์ช่วงเทศการสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลูกเสือจราจรฯ
โครงการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการฝึกอบรม ลส. นน. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติญี่ปุ่น ครั้งที่ 15
ลูกเสือ เนตรนารี จราจร รุ่น 2Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com