ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หน่วยงานหลัก
dot
dot
สำนักการลูกเสือฯ
dot
bulletผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือฯ
bulletสถานที่ตั้ง
dot
ทำความรู้จักสำนักการลูกเสือฯ
dot
dot
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletEducational TV Station
bulletความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Com.
bulletNon-Formal Education
bulletkms
bulletedugether
bulletแหล่งการเรียนรู้ ครู อาจารย์
bulletสร้าง Homepage ด้วย Html


ศูนย์เสมารักษ์รับแจ้งข่าวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานีวิทยุศึกษา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


ระเบียบว่าด้วยการใช้ศูนย์กิจกรรมฯ


 

 

                                เพื่อให้การใช้ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
จึงได้กำหนดระเบียบไว้ ดังนี้
                               

                                ข้อ 1       ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการใช้ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด พ.ศ. 2545

                                ข้อ 2       ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                                ข้อ 3       บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ที่กำหนดไว้แล้วให้ยกเลิก และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                                ข้อ 4       คำว่า “ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด หมายถึง ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน”   ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “กฐิน กุยยกานนท์” และศูนย์กิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์อันเดียวกัน

                                ข้อ 5       ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                                                5.1 เป็นสถานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา ชุมนุม อยู่ค่ายพักแรม หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับยุวกาชาดหรือเยาวชน

                                                5.2 เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หรือสมาชิกยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคที่เดินทางมาทัศนศึกษาหรือร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

                                                5.3 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร นอกจากข้อ 5.1 และข้อ 5.2

                                ข้อ 6       ผู้ประสงค์จะขอใช้ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ให้ติดต่อขอจองสถานที่ล่วงหน้าจาก สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (กองยุวกาชาดเดิม) ก่อน
จากนั้นให้ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ต่อผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ก่อนวันกำหนดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะเข้าใช้ศูนย์กิจกรรม
ยุวกาชาดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

                                ข้อ 7       ผู้เข้าใช้ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ในอัตราที่กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายระเบียบนี้

                                ข้อ 8       ให้เจ้าหน้าที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ) เป็นผู้รับเงินบำรุงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ให้ออกใบเสร็จรับเงินแยกเป็น
รายละเอียดรายการค่าที่พัก ค่าเครื่องปรับอากาศ

                                ข้อ 9       ผู้บริจาคเงินให้แก่ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาค

                                ข้อ 10     ผู้บริจาคสิ่งของให้แก่ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด เมื่อรับมอบแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

                                 ข้อ 11     เงินที่ได้รับตามข้อ 8 และข้อ 9 นั้น ให้นำฝากธนาคารในบัญชี “เงินบำรุงศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด”

 

 

 

                                ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2545

 

 

(นายจรูญ  ชูลาภ)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด

 

 

 

 

 


 

                                หมายเหตุ  ตามระเบียบข้างต้นมีข้อบังคับรวมทั้งหมด 15 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 12 – 15 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้อำนาจสั่งจ่ายเงินและมีผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินบำรุง
ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งปัจจุบันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูประบบราชการ เดิมให้อำนาจอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินบำรุงศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด และให้อำนาจ
ผู้อำนวยการกองยุวกาชาดเป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน ปัจจุบันทั้ง 2 ตำแหน่งถูกยุบเลิกไปแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
ฉบับใหม่


 
ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "กฐิน กุยยกานนท์"

กิจกรรม ศพลย.กฐิน กุยยกานนท์
การติดต่อศูนย์ กฐิน กุยยกานนท์
แผนที่ศูนย์กิจกรรมฯ
รายละเอียดศูนย์กิจกรรมฯ
ประวัติศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "กฐิน กุยยกานนท์"Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ติดตอ: โทร. ๐๒-๖๒๘๕๖๒๘ Email: yodtongtai@gmail.com